Maseko

Maseko, Ngcamane waMafu, Ngcamane wakaLuhleko, Khubonye waNdlovu, Ndlovu tidla ekhaya, Esigangeni tiswela umelusi, Mnguni waseBuhleni, Mdzandzabukane, naboDvwaba silutfuli singabantolo siphuma ekhabonina, Mthungwa welukhetfo lwakhabangobe waMaphanga, KaMaseko akuvalwa ngemivalo, Kuvalwa ngemakhandza emadvodza

Copyright 2022 Mathunzi. All Rights Reserved.